معماری
صفحه اصلی / اعضای کمیته علمی و شورای ارزیابی

اعضای کمیته علمی و شورای ارزیابی

دکتر حمیدرضا طیبی (رئیس جهاد دانشگاهی کشور)

 

رئیس کمیته علمی و شورای ارزیابی: آقای دکتر مومنی (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر حسین راغفر (عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا)

 

 

 

 

 

 

 

دکتر حسن سبحانی (معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران)

 

 

 

دکتر بهمن سعیدیان راد (رئیس جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی)

 

دکتر محمدباقر بهشت: عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و معاون برنامه ریزی استانداری اردبیل.

 

–        دکتر مرتضی عزتی: عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

 

–        دکتر مسعود نیلی: رئیس شورای اقتصاد کشور و رئیس موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

 

قالب وردپرس